Logo Als Beste Getest in Nederland
Logo Senseo

Actievoorwaarden ‘Test nu zelf en WIN’

 1. Introductie

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Test nu zelf en WIN actie van JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. SENSEO® is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam van Koninklijke Douwe Egberts BV, gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Amsterdam.

   De Actie heeft als doel SENSEO® te promoten.

  2. De Actie start 8 februari 2018 en eindigt 30 juni 2018 of zolang de voorraad met unieke actiecodes strekt.

   De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

  3. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site: www.senseo.nl/nederlandtest worden geplaatst, voorzien van een datum.

  4. De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen.

 2. Deelname

  1. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.

   Deelname aan de Actie is vrij en gratis.

  2. Deelname aan de Actie is een ieder die zijn/haar testresultaat achterlaat samen met eenunieke actiecode op www.senseo.nl/nederlandtest.

  3. Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.

  4. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. Op de aanmeldpagina kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten van Organisator.

  5. Ingevulde deelnameformulieren kunnen uitsluitend worden ingeleverd via de actiewebsite www.senseo.nl/nederlandtest

  6. Door deelname aan de Actie verlenen prijswinnaars toestemming aan Organisator om hun namen (zonder vermelding van woonplaats) voor promotionele doeleinden te gebruiken.

  7. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.

  8. Door inzending van een deelnameformulier stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.

  9. Door deelname aan de Actie kunnen één van de volgende prijzen worden gewonnen:

   1. Ingevuld testformulier: een jaar lang gratis koffiepads (50 prijzen)

   2. Ingevuld testformulier mét unieke actiecode: een gratis SENSEO Original apparaat HD6554/60 mét een jaar lang gratis SENSEO® koffiepads (100 prijzen)

   Een jaar lang gratis koffiepads zijn 50 verpakkingen van 36 pads van 1 SENSEO® smaak naar keuze. Keuze uit Classic, Strong, Extra Strong, Espresso, Mild, Decaf ter waarde van €200,- op een door de deelnemer in deelnameformulier opgegeven e-mailadres. Voor ontvangst producten: De organisator zal na 7 juli de winnaars selecteren en uiterlijk 14 juli zullen de winnaars bericht ontvangen dat zij geselecteerd zijn als winnaars. Mocht je onverhoopt binnen voornoemde termijn van Organisator niet het product hebben ontvangen op het door je in deelnameformulier opgegeven adres, je dient dit binnen uiterlijk 4 weken na afloop van Actieperiode te melden aan Organisator via 0800-0221121 (gratis) of via consumenten.service@jdecoffee.com.

  10. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

  11. In geval van (redelijk vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator.

  12. Na deelname verschijnt het ingevulde testresultaat op de landkaart op de actiewebsite.

 3. Privacy

  1. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze Actie. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Wij hebben de gegevensverwerking die in het kader van de Actie plaatsvindt aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  2. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw emailadres om, indien u heeft gewonnen, de prijs naar u toe te sturen. Alleen de winnaars krijgen bericht over de uitslag en kunnen hun voorkeur voor een jaar lang gratis SENSEO® koffie opgeven. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. De gegevens zullen wij alleen bewaren voor deze actie.

  3. Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. In het geval je je hebt aangemeld voor een of meerdere nieuwsbrieven dan worden de gegevens bewaard in de database van SENSEO®. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar: www.senseo.nl/contact/. Meer informatie omtrent het gebruik van je gegevens kan je vinden in de SENSEO® Privacy Policy beschikbaar op senseo.nl.

  4. Organisator kan contact met u opnemen naar aanleiding van uw deelname aan de actie.

 4. Prijzen

  1. Door deelname aan de Actie kan kans worden gemaakt op

   1. Eén van de 50 koffiepakketten (een jaar lang gratis koffie) t.w.v. 200 euro

   2. Eén van de 100 SENSEO® Original apparaten t.w.v. 79,99 euro mét een jaar lang gratis SENSEO®koffiepads t.w.v. 200 euro.

  2. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden omgezet in geld.

  3. Uit alle door SENSEO® ontvangen inzendingen wordt door een onafhankelijke jury van SENSEO® bepaald wie de winnaars van de prijzen zijn, op basis van originaliteit van het ingezonden testrapport. Dit zal plaatsvinden voor 14 juli 2018.

  4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

  5. De winnaars worden uiterlijk 14 juli 2018 bekendgemaakt via een persoonlijke e-mail.

  6. De prijsuitreiking van alle prijzen vindt plaats, uiterlijk 2 weken na bekendmaking adres van prijswinnaars aan Organisator.

  7. De prijs wordt per post verzonden. Na bekendmaking ontvangen winnaars via hun opgegeven e- mail persoonlijk bericht. De winnaars dienen binnen 2 weken te reageren op Organisator met adres waarop de prijs moet worden afgeleverd. Indien deelnemer niet binnen 2 weken na persoonlijk e-mail bericht reactie geeft aan Organisator met daarbij het adres waarop de prijs moet worden afgeleverd, vervalt de prijs aan Organisator.

  8. Indien deelnemer niet binnen 2 weken na uitreiking en/of aanbieding op een door Deelnemer gespecificeerd adres de prijs in ontvangst heeft genomen vervalt de prijs aan Organisator. Onder uitreiking wordt ook verstaan het aan bieden van de prijs op het door Deelnemer opgegeven adres.

  9. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

  10. Voor prijzen die om een reden als vermeld in deze actievoorwaarden zijn vervallen aan Organisator, zal Organisator conform deze actievoorwaarden een nieuwe winnaar aanwijzen.

 5. Aansprakelijkheid

  1. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.

  2. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijzen.

  3. De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van aanvraag formulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of verlies van het toegezonden goederen. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vergissingen in het drukwerk.

  4. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

 6. Slotbepalingen

  1. De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op www.senseo.nl/nederlandtest en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan:

   1. Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht; of

   2. consumenten.service@jdecoffee.com

  2. met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt aan Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Organisator.

  3. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

  4. Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele kansspelen in de aanbieding en uitvoering van deze Actie.

Aldus opgemaakt te Utrecht 25-5-2018