Logo Als Beste Getest in Nederland
Logo Senseo

Actievoorwaarden ‘Deel jouw SENSEO® testscore’

 1. Introductie

  1. I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Deel jouw SENSEO® testscore’ actie van JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. SENSEO® is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam van Koninklijke Douwe Egberts BV, gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Amsterdam. De Actie heeft als doel SENSEO® te promoten.

   De Actie start 8 februari 2018 en eindigt 31 december 2018.

   De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

  2. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site: www.senseo.nl/nederlandtest  worden geplaatst, voorzien van een datum.

 2. Deelname

  1. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.

  2. Deelname aan de Actie is vrij en gratis. II. Deelname aan de Actie is een ieder die zijn/haar testresultaat achterlaat www.senseo.nl/nederlandtest.

  3. Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist.

  4. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. Op de aanmeldpagina kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten van Organisator.

  5. Ingevulde deelnameformulieren kunnen uitsluitend worden ingeleverd via de actiewebsite www.senseo.nl/nederlandtest

  6. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.

  7. Door inzending van een deelnameformulier stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.

  8. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

  9. In geval van (redelijk vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.

  10. Na deelname verschijnt het ingevulde testresultaat op de landkaart op de actiewebsite.

 3. Privacy

  1. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze Actie. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Wij hebben de gegevensverwerking die in het kader van de Actie plaatsvindt aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  2. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand. De gegevens zullen wij alleen bewaren voor deze actie.

  3. Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. In het geval je je hebt aangemeld voor een of meerdere nieuwsbrieven dan worden de gegevens bewaard in de database van SENSEO®. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar:  www.senseo.nl/contact/. Meer informatie omtrent het gebruik van je gegevens kan je vinden in de SENSEO® Privacy Policy beschikbaar op senseo.nl.

  4. Organisator kan contact met u opnemen naar aanleiding van uw deelname aan de actie.

 4. Aansprakelijkheid

  1. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten. Dit geldt voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

 5. Slotbepalingen

  1. De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op www.senseo.nl/nederlandtest en deze worden kosteloos toegezonden op schriftelijk verzoek aan:

   1. Douwe Egberts Consumentenservice, Antwoordnummer 4044, 3500 VB Utrecht; of

   2. consumenten.service@jdecoffee.com

  2. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

Aldus opgemaakt te Utrecht 09-08-2018